Social security in flexible forms of employment on the example of Poland - selected problems

Authors

  • Łucja Kobroń-Gąsiorowska Institute of Law and Economics, Pedagogical University of Kraków

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.03.05

Keywords:

work, social security, flexible forms of employment, flexicurity, fixed-term contracts, digital platforms

Abstract

The foundation of decent working conditions is the regulation of employment and social policy with safe and secure conditions of employment in terms of remuneration, safe employment conditions, protection in the event of dismissal, social dialogue, personal data protection, and work-life balance, and finally a healthy, safe and a well-adjusted work environment. At the same time, the task of a democratic state is to adjust the dynamically changing economic and market realities to ensure the maximum level of protection in the areas mentioned above relevant to each employee. This state of affairs is also due to the radically progressing digitization, which is changing the challenges of the modern labor market. In this article, the author wants to address the social security problem of selected flexible (atypical) forms of employment, including employee and non-employee forms of employment1. The author chose a fixed-term contract and employment on digital platforms as the subject of the analysis while being aware of the multifaceted nature of social security. In this paper, the author defends the thesis that the so-called and making employment relations are more flexible. Therefore, the legislator should subject these relations to a broader impact - social security regulations, where there are no normative obstacles to extending such influence.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Łucja Kobroń-Gąsiorowska, Institute of Law and Economics, Pedagogical University of Kraków

    Łucja Kobroń-Gąsiorowska
    Institute of Law and Economics, Pedagogical University of Kraków, Poland
    ORCID 0000-0002-8669-452X

References

Bąk, E. (2006). Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa.

Bąk, E. (2009). Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. Warszawa.

Bednarski, M. (2012). Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców. In M. Bednarski & K. Frieske (eds.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska. Warszawa.

Bekker, S., & Wilthagen, T. (2008). Europe’s Pathways to Flexicurity: Lessons Presented from and to the Netherlands 2008, Intereconomics. Heidelberg, https://doi.org/10.1007/s10272-008-0244-0.

Chobot, A. (1997). Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji. PWN, Warszawa.

Ciesielski, M. (2019). The gig economy is becoming increasingly global. obserwatorfinansowy.pl, https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/new-trends/the-gig-economy-is-becoming-increasingly-global/.

Corporaal, G. (2019). Future of Work Organizations Platform Economy. Oxford Internet Institute, Oxford 2019.

Ćwiertniak, B.M. (2008). O funkcjach prawa pracy jako instrumentu polityki społecznej. In A. Rączaszek (ed.), Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Katowice.

Ćwiertniak, B.M. (2010). Wstęp: O ujmowaniu funkcji prawa pracy do Rozdz. 4: Funkcje prawa pracy. In K.W. Baran (ed.), Zarys systemu prawa pracy, Vol. I: Część ogólna prawa pracy. Warszawa.

De Stefano, V. (2016). The Rise of the “Just-in-Time Workforce”: On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the “Gig Economy”. Comparative Labor Law & Policy Journal, 37(3), 471-504.

Dral, A. (2009). Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Rozdział IX Uwarunkowania modelu ochrony trwałości zatrudnienia w polskiej gospodarce rynkowej. Warszawa.

Dral, A. (2009). Uprawnienia związków zawodowych w zakresie ochrony zatrudnienia w okresie gwarantowanym w: Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian. Warszawa.

Florek, L. (2015). Prawo pracy. Warszawa.

Gersdorf, M. (1993). Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Warszawa.

Jarentowski, M. (2018). Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Przeglaąd Prawa Publicznego, 11, 7-23.

Jaśkowski, K. (2015). Nowa umowa o pracę na czas określony. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11, 20-26.

Jeleniewska, J., Chrościelewski, R., & Opieka, R. (2008). Korzyści i zagrożenia dla pracowników ze stosowania elastycznych form zatrudnienia na bazie doświadczeń NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. In C. Sadowska-Snarska (ed.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Białystok.

Kabaj, M. (2008). Modele niestandardowych form zatrudnienia. In Z. Dziubiński & M. Kowalewski (eds.), Badania czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Warszawa.

Koczur, W. (2011). Zasiłek chorobowy jako świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy pracowników tymczasowych. In A. Sobczyk (ed.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego. Warszawa.

Kryńska, E. (2007). Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy. Polityka Społeczna, 11–12, 1-8.

Kryńska, E. (2007). Rówwnowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?. Monitor Prawa Pracy, 7.

Kryńska, E. (ed.) (2003). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.

Latos-Miłkowska, M. (2009). Elastyczność czasu pracy. Monitor Prawa Pracy, 3, 117-122.

Makowski, D. (2016). Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia. Warszawa.

Mukhopadhyay, B.R., & Mukhopadhyay, B.K. (2020, April 12). What is the Gig Economy?. Tripura Times.

Napiórkowska, A., & Rutkowska, B. (2018). Umowa o pracę na czas określony a ochronna funkcja prawa pracy. In A. Napiórkowska, B. Rutkowska & M. Rylski (eds.), Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy. Toruń.

Patulski, A. (2007). Nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia – konsekwencje, korzyści, dylematy. In A. Świątkowski (ed.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Kraków.

Philips, K., Eamets, R. (2007). Approaches to Flexicurity: EU Models, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg.

Prusinowski, P. (2020). Art. 92. In K.W. Baran (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Vol. I. Art. 1-113. Warszawa.

Ryder, G. (2020, March 27). COVID-19 has exposed the fragility of our economies. International Labour Organization, https://www.ilo. org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739961/lang—en/index.html.

Sierpowska, I. (2009). Zasada bezpieczeństwa socjalnego w świetle zjawiska ekskluzji społecznej w Europie. In Z. Pulka (ed.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, Legnica.

Skąpski, M. (2006). Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej. Kraków.

Skowron-Mielnik, B. (2009). Zagrożenia ze strony elastycznych form zatrudniania i organizowania pracy. In D. Kotlorz (ed.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia. Katowice.

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy świetle Konstytucji RP, Vol. 1: Teoria publicznego prywatnego indywidualnego prawa pracy. Warszawa.

Stelina, J. (2015). Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony. Państwo i Prawo, 70(11), 41-51.

Suknarowska-Drzewiecka, E. (2006). Umowa o pracę na czas określony. Warszawa 2006.

Surdykowska, B. (2017). Europejski Filar Praw Socjalnych – próba sprostania wielorakim wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11, 2-7.

Surdykowska, B. (2018). Umowa o pracę na czas nieokreślony jako podstawa bezpieczeństwa socjalnego – kilka refleksji. In A. Musiała (ed.), Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe. Poznań.

Szubert, W. (1970). Szczególne właściwości prawa pracy. Studia Prawno-Ekonomiczne, 4.

Szubert, W. (1971). Funkcje prawa pracy. Państwo i Prawo, 3-4.

Świątkowski, A.M. (2019). Elektroniczne technologie zatrudnienia ery postindustrialnej. Kraków.

Świątkowski, A.M. (2020). The phenomen of digital labour platforms. Studies on Labour Law and Social Policy, 27(4), 217-229.

Wagner, B. (1980). Terminowe umowy o pracę. Warszawa.

Włodarczyk, M. (2020). Art. 177. In K.W. Baran (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Vol. II. Art. 114-304(5). Warszawa.

Wojnowska, A. (2007). Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i finansów, 81, 99-115.

Downloads

Published

2024-03-20

Issue

Section

Articles

How to Cite

Social security in flexible forms of employment on the example of Poland - selected problems. (2024). Eastern European Journal of Transnational Relations, 7(3), 61-71. https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.03.05