Iustitias vestras iudicabo – European Commision’s action against Poland over the prohibition of pharmacy advertising

Authors

  • Krzysztof Karpowicz University of Białystok

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.12

Abstract

In July 2023 the European Commission has announced bringing an action to the Court of Justice of the European Union against Poland. The action concerns on the functioning of the prohibition of pharmacy advertising in Polish law, which leads to the question - whether and how such prohibition may violate European law. The objective of this research paper is to give, in particular for a foreign reader, a general overview of the prohibition of pharmacy advertising institution, as well as the proceedings conducted by the European Commission under Art. 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union against Poland. The other objective of this paper is to conclude whether there are existing any alternatives to resolve dispute between the Commission and Poland, without a necessity for bringing an action to the Court and also what are the possible consequences of not using them. The author of the paper shares his remarks on one of the allegations presented in the European Commission's press release.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Krzysztof Karpowicz, University of Białystok

    Krzysztof Karpowicz, University of Białystok, Poland
    ORCID 0009-0001-0615-7143

References

Bruggeman, I.G.J., & Verschueren, Ch. (2019). Protectionism in Central and Eastern Europe and the EU Internal Market: the case of retail. In: W. Heusel & JP. Rageade (eds), The Authority of EU Law. Do We Still Believe in It? (pp. 169-191). Springer, Berlin-Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58841-3_14.

Case C‑339/15 (2017, May 4). Judgement of the Court, Request for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (Dutch-language Court of First Instance, Criminal Section, Brussels, Belgium), made by decision of 18 June 2015, received at the Court on 7 July 2015, in the criminal proceedings brought against. ECLI:EU:C:2017:335.

Case C-405/98 (2001, March 8). Judgement of the Court, Reference to the Court under Article 177 of the EC Treaty (now Article 234 EC) by the Stockholms Tingsrätt, Sweden, for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between Konsumentombudsmannen (KO) and Gourmet International Products AB (GIP) on the interpretation of Articles 30, 36, 56 and 59 of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 28 EC, 30 EC, 46 EC and 49 EC). ECLI:EU:C:2001:135.

Case C‑530/20 (2022, December 22). Judgement of the Court, Request for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Constitutional Court, Latvia), made by decision of 6 October 2020, received at the Court on 20 October 2020, in the proceedings ‘EUROAPTIEKA’ SIA ECLI:EU:C:2022:1014.

Communication from the Commission — EU law: Better results through better application (2017, January 19). 2017/C 18/02. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.018.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2017%3A018%3ATOC.

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union (2007, December 13). OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390 (GA).

Dończyk, M., & Stupak, M. (2020). Reklama apteki: Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności: czy naprawdę wszystko jest zabronione?. Wolters Kluwer.

Druk sejmowy nr 238 [Parliamentary document No. 238] (2020, February 3). Retrived from: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=238.

European Comission. (2010, March 3). System EU PILOT – szybkie odpowiedzi na skargi od obywateli i przedsiębiorców. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_10_226.

European Comission. (2023, July 14). Usługi: Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z zakazem reklamy aptek i ich działalności. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_3528.

Hellwig, HJ. (2019). The authority of EU law: What does it require and why is it fading?. In: W. Heusel & JP. Rageade (eds), The Authority of EU Law. Do We Still Believe in It? (pp. 149–162). Springer, Berlin-Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58841-3_12.

Konfederacja Lewiatan. (2023, July 19). Kolejny etap batalii o zniesienie zakazu komunikacji aptek z pacjentem. Retrieved from: https://lewiatan.org/kolejny-etap-batalii-o-zniesienie-zakazu-komunikacji-aptek-z-pacjentem/.

Kozik, K., & Pietryga, E. (2014, January 3). Przedsiębiorca powinien umieć odróżnić informację od reklamy. Rzeczpospolita. Retrieved August 10, 2023, from https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art5230911-przedsiebiorca-powinien-umiec-odroznic-informacje-od-reklamy

Moens, G., & Trone, J. (2010). Free Movement of Persons and Services. In: Commercial Law of the European Union. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 4. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8774-4_3.

Odpowiedź Ministra Zdrowia na zapytanie nr 9544 w sprawie nowelizacji art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne [Minister of Health’s answer to Parliamentary Question No. 9544 regarding the amendment of the art. 94a(1) of the Pharmaceutical Law Act] (2019, July 24). PLO.070.43.2019.MP. Retrived from: https://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=9544&view=2.

Olszewski, W.L. (2016). Art. 94a. In R. Dybka (Ed.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz (pp. 958–981). Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587711450/508890/olszewski-wojciech-l-red-prawo-farmaceutyczne-komentarz?cm=URELATIONS.

Półtorak, N. (2012). Art. 258. In D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny & A. Wróbel (Eds.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358). Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587326818/124258/kornobis-romanowska-dagmara-red-lacny-justyna-red-wrobel-andrzej-red-traktat-o-funkcjonowaniu...?cm=URELATIONS.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” [Regulation of the Prime Minister on “Principles of legislative technique”] (2002, June 20). Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908.

Sikora, A. (2015). Rozdział 1. Skargi o stwierdzenie uchybienia prawu unijnemu przez państwo członkowskie (art. 258, 259 oraz 260 TFUE). In A. Łazowski, & A. Zawidzka-Łojek (Eds.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej (pp. 235-248). Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Skrzydło-Tefelska, E. (2012). Art. 56. In D. Miąsik, N. Półtorak & A. Wróbel (Eds.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89). Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587327130/124570/miasik-dawid-red-poltorak-nina-red-wrobel-andrzej-red-traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej...?cm=URELATIONS.

Śmigulska-Wojciechowska, A. (Ed.) (2020). Zakaz reklamy apteki. Wiedza i Praktyka.

Stefańczyk-Kaczmarczyk, J. (2016). Art. 94a. In M. Kondrat (Ed.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz (pp. 1114-1124). Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587252184/505028/kondrat-mariusz-red-prawo-farmaceutyczne-komentarz-wyd-ii?cm=URELATIONS.

Świerczyński, M. (2020). 7.4.1. Obrót detaliczny. In M. Krekora, M. Świerczyński, & E. Traple (Eds.), Prawo farmaceutyczne (pp. 511-528). Warszawa: Wolters Kluwer.

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego [The Code of Administrative Procedure Act] (1960, June 14). t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [Act on medicine, foodstuffs intended for particular nutritional uses and medical devices reimbursement] (2011, May 12). Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696.

Ustawa o zawodzie farmaceuty [Act on proffesion of pharmacist] (2020, December 10). t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1873.

Ustawa Prawo farmaceutyczne [Pharmaceutical Law Act ] (2001, September 6). t.j. Dz. U. 2022 poz. 2301.

Wiśniewska, A. D. (2018). Rozdział XXVIII. Zakaz reklamy aptek jako przykład nieuzasadnionej ingerencji w swobodę działalności gospodarczej?. In E. Kruk, G. Lubeńczuk & M. Zdyb (Eds.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego (pp. 423-433). C. H. Beck.

Wiszniewska, J. (2019). Rozdział V. Kontrowersje związane z zakazem reklamy aptek i ich działalności. In Zakaz reklamy aptek i ich działalności. C. H. Beck, https://legalis.pl/.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego [Judgment of the Supreme Administrative Court], No. II GSK 568/19. (2022, October 6). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/523510546/1/ii-gsk-568-19-pojecie-reklamy-aptek-niedozwolona-reklama-apteki-wyrok-naczelnego-sadu...?keyword=reklama%20apteki&cm=SREST.

Wyrok Sądu Najwyższego [Judgment of the Supreme Court], No. II CSK 289/07. (2007, October 2). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520435501?cm=DOCUMENT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw], No. VI SA/Wa 173/14. (2014, September 1). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/521690656/1?directHit=true&directHitQuery=VI%20SA%2FWa%20173%2F14.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw], No. VI SA/Wa 250/20. (2020, August 18). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/523411126/1/vi-sa-wa-250-20-umieszczenie-na-rzucajacych-sie-w-oczy-duzych-banerach-nazwy-danej-apteki-i...?keyword=%22art.%2056%20TFUE%22&cm=URELATIONS.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw], No. VII SA/Wa 1960/07. (2008, February 1). https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520544861/1?directHit=true&directHitQuery=VII%20SA~2FWa%201960~2F07.

Downloads

Published

2023-12-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

Iustitias vestras iudicabo – European Commision’s action against Poland over the prohibition of pharmacy advertising. (2023). Eastern European Journal of Transnational Relations, 7(1), 129-139. https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.12