Are national institutions implementing European Union funds part of the EU institutional system sensu largo? Observations from the perspective of Poland

Authors

  • Wioleta Hryniewicka-Filipkowska University of Bialystok, Faculty of Law

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.04

Keywords:

EU institutional system, cohesion policy, European Union funds, subsidiarity principle

Abstract

The measure of the efficiency of any international organization is its institutions equipped with appropriate powers and executive apparatus. The European Union, like other international organizations, has its own structures that form a kind of institutional system. Practice shows that the elements that make up this system sensu stricte are not self-sufficient, which means that their work for the implementation of EU policies often requires the involvement of the national institutions of member states. This kind of practice is characteristic of the implementation of EU cohesion policy. The questions therefore arise: whether and on what basis do national institutions implementing EU funds in member states become part of the institutional system of the European Union sensu largo? and what effects does this have on the system of implementation of European Union funds? The article analyzes the concept of the EU institutional system sensu largo. It also discusses the special significance of the principle of subsidiarity for the functioning of the EU institutional system. It concludes with a reconstruction of the "subsidiarity" of the institutional system of the European Union and points out its national consequences. The author's thesis is that national institutions implementing EU funds are part of the institutional system of the EU sensu largo through the implementation of the EU principle of subsidiarity, which in turn causes certain consequences for the Polish system of implementing EU funds. The article was written using a dogmatic and descriptive method.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, University of Bialystok, Faculty of Law

References

Barcik, J. (2014). Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej. In J. Barcik & A. Wentkowska (Ed.), Prawo Unii Europejskiej. C.H.Beck.

Brodecki, Z. (2011). Prawo integracji Europejskiej. Konstytucja dla Europy. Lexis Nexis.

Dobek, A. (2008). Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wrocławskie Studia Erasmiana Wratislaviensia, No. 8, 155-168, Retrieved from https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/16720/edition/24604/content.

Doliwa-Klepacka, A. & Doliwa-Klepacki, Z.M., (2009). Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej (z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony). Temida 2.

Dubowski, T. (2010). Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej. Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Dynia, E. (2006). Integracja europejska. Lexis Nexis

Górka, M. (2006). System instytucjonalny Unii Europejskiej. In J. Barcz (Ed.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Grzeszczak, R. (2009). Prawnoustrojowe konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej – wybrane aspekty z perspektywy pięciu lat członkostwa, In S. Konopacki (Ed.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Ibidem.

Grzeszczak, R. (2011). Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej. SAWPIA.

Heller, J. & Andrzejkiewicz, M. (2006). Dostosowanie instytucjonalne do członkostwa w Unii Europejskiej. Ekonomia i Prawo, 2(1), 526–527.

Kenig-Witkowska, M.M. (2007). Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej, In M.M. Kenig-Witkowska (Ed.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. C.H. Beck.

Kojło, M. & Stachurski, W. (2010). Poziom sądowy procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskiej w Polsce. Sądowa kontrola oceny wniosków. In M. Perkowski (Ed.), Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich. Wolters Kluwer.

Komisja Europejska (2014). Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Polityka regionalna. Retrieved from http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/polityka_regionalna.pdf.

Kowalik-Bańczyk, K. (2012). Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych: W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej. Wolters Kluwer.

Kowalski, J. & Ślusarczyk, Z. (2006). Unia Europejska: proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej. Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris.

Krassowska, I. (2008). Instytucje w Programach Operacyjnych. Europejski Doradca Samorządowy, 3(6), 19-26.

Kurzyński, J. (2006). Vademecum samorządowca i polityka, czyli zasada subsydiarności w funkcjonowaniu samorządu gospodarczego. Oficyna Wydawnicza Atut.

Kuś, A. (2014). Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa. Studia z Polityki Publicznej, 2(2), 79-95. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/585/504.

Luc, S. (2012). Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. In J. Stacewicz (Ed.), Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Łabędzka, A. (2008). System instytucjonalny Unii Europejskiej. In A. Łazowski (Ed.), Unia Europejska Prawo Instytucjonalne i Gospodarcze. Wolters Kluwer Polska

Miastkowska-Daszkiewicz, K. (2010). Zasady tworzenia prawa w Unii Europejskiej. In A. Kuś (Ed.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. C.H. Beck.

Miastkowska-Daszkiewicz, K. (2010). Tworzenie prawa w Unii Europejskiej, In A. Kuś (Ed.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem traktatu z Lizbony. C.H. Beck.

Michałowska-Gorywoda, K., (2007). System instytucjonalny Unii Europejskiej, In J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska (Eds), Integracja europejska. Wolters Kluwer.

Mik, C. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. C.H. Beck.

Millon-Delsol, Ch. (1998). Zasada subsydiarności – założenia, historia, problemy współczesne. In D. Milczarek (Ed.), Subsydiarność. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.

Odachowski, J. (2012). Instytucje uczestniczące w systemie zarządzania i wdrażania bezzwrotnych środków unijnych. In W. Miemiec (Ed.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce.

Official website of European funds in Poland. Who will implement European funds, Retrieved from https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/umowa-partnerstwa/kto-bedzie-wdrazal-fundusze-europejskie/.

Official website of the European funds of Poland. Retrieved [01.03.2023] from: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/.

Official website of the European Union. Retrieved from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-891_pl.htm.

Perkowski, M. (2003). System Instytucjonalny Unii Europejskiej. In M. Perkowski (Ed.), Integracja Europejska. Wprowadzenie. Lexis Nexis.

Perkowski, M. (2010), Podstawy procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich w Polsce. In. M. Perkowski (Ed.), Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich. Wolters Kluwer.

Petersom, J. & Shacklenton, M. (2002). The Institutions of the European Union. Oxford University Press.

Rewizorski, M. (2012). System instytucjonalny Unii Europejskiej – definicje, klasyfikacja, zasady. In M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, (Eds), System instytucjonalny Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne. Difin.

Saganek, P. (2010). Nowe reguły dotyczące podziału kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie w świetle Traktatu z Lizbony. Przegląd Sejmowy, 4(99), 83-107. Retrieved from http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/881B9E59DDAC8669C12579370043F8F8/%24File/ps99.pdf.

Skibiński, A. (2009). Pozycja ustrojowa samorządowego kolegium odwoławczego. Studia Lubuskie, 5, 113-135. Retrieved from https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/28235/edition/34688/content.

Solarz, P. (2009). Rozwój Regionalny i polityka regionalna w Polsce w okresie 2004-2009. In S. Komopacki (Ed.), Polska 5 lat w Unii Europejskiej. Ibidem.

Sozański, J. (2010). Prawo Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim. Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.

Sozański, J. (2012). Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim – studium prawno-porównawcze). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szkolenia w administracji rządowej (2009). Biuletyn Pomoc Techniczna, 2, 8-9.

Szymczak, M. (Ed.) (1993). Słownik języka polskiego PWN. PWN.

Tkaczyński, J.W., Willa, R. & Świstak, M. (2009). Leksykon funduszy Unii Europejskiej. C.H. Beck.

Tyranowski, T. (2005). Prawo Europejskie. Zagadnienia instytucjonalne. Proprium.

Wessels, W.D. & Rometsch, D. (1996). Conclusion: European Union and national institutions. In W. Wessels & D. Rometsch (Eds), The European Union Member States. Towards Institutional Fusion.

Wlaźlak, K. (2021). Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej. Wolters Kluwer.

Wojtaszczyk, K.A.. (2005). Instytucje w systemie politycznym Unii Europejskiej. In. K.A. Wojtaszczyk (Ed.), System instytucjonalny Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.

Wojtaszczyk, K.A. (2006). Instytucje Unii Europejskie. In K. A. Wojtaszczyk (Ed.), Integracja europejska. Wstęp. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Wydawnictwo Akademickie Żak.

Downloads

Published

2023-12-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

Are national institutions implementing European Union funds part of the EU institutional system sensu largo? Observations from the perspective of Poland. (2023). Eastern European Journal of Transnational Relations, 7(1), 39-52. https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.04