The Legal and Axiological Aspects of Preventing the Causes of Disability in the context of a ‘healthy environment’

Authors

  • Radosław Mędrzycki Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2019.03.02.02

Keywords:

disability, solidarity, public law, axiology

Abstract

The present article is an attempt to discuss the legal and axiological aspects of preventing the causes of disability in the context of a “healthy” environment. The legal discourse on disability naturally touches upon matters related to the models of disability and the rights of the disabled. Yet, legal studies seldom link disability with environmental causes and consider the legal aspects of the subject from that perspective. This article explores the fundamental axiological conditions for combating the environmental factors of disability. The considerations resulted in listing the constitutional conditions in the form of a ‘healthy environment’ and two vital principles: the principle of sustainable development and the principle of intergenerational solidarity. Furthermore, both principles are based on supranational regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Radosław Mędrzycki, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

    PhD. at the Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

References

Borkowska-Beszta, B.; Bartnikowska, U.; Stochmiałek, J. (2016). Niepełnosprawnośc w rodzinie jako wartość dodana. Międzynarodowe andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi [Disability in the Family as Added Value. International Andragogic Studies on Generational Families]. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, (16)1, 72-88.

Cruz-Saco, M. A. (2010). Intergenerational Solidarity. In. M. A. Cruz-Saco & S. Zelenev (Eds.) Intergenerational Solidarity. (pp. 9-35), New York: Palgrave Macmillan.

Cysewski, L. A. (1995). Wpływ degradacji środowiska na organizm człowieka [The Effects of Environment Deterioration on the Human Body]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Techniczne, 18, 51-61.

Degener, T., (2017). A New Human Rights Model of Disability. In V.D. Finna, R. Cera & G. Palmisano (Eds.), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A Commentary (pp. 41-59). Switzerland: Springer.

Dobrzański, D. (2006). Nowożytna idea solidarności [The Modern idea of Solidarity]. In D. Dobrzański & A. Wawrzynowicz (Eds.), Idea solidarności w kontekstach filozoficzno-historycznych, (pp. 11-40). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.

Górski, M. Komentarz do art. 74 [Commentary for Article 74 of Polish Constitution]. In M. Safjan & L. Bosek (Eds.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. (Lex/el.). Warszawa: C.H. Beck.

Hulpke, H. (1996). Sustainable Development. Environmental Science and Pollution Research, 3(1), 1-2.

Korzeniowski, P. (2012). Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska [ Ecological Security as a Legal Institution for Environmental Protection]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Krzywoń, A. (2012). Konstytucja RP a środowisko [Environmental Matters and the Polish Constitution], Państwo i Prawo, (798)8, 3-17.

Księżopolska-Orłowska, K. & Wilmowska-Pietruszyńska, A. (2016). Definiowanie niepełnosprawności [Defining Disability]. In M. Anasz, J. Wojtyńska & H. Drachal (Eds.), Rehabilitacja – wsparcie – inkluzja. W kierunku polityki wobec niepełnosprawności (pp.32-33). Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

Kurowski, K. (2014). Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami [Human and Citizen Freedoms and Rights from the Perspective of People with Disabilities]. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mędrzycki, R. (2016). Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki [Renewable Energy Sources from the Perspective of Sustainable Development - Issue Outlining]. In M. Szyrski (Ed.), Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Problemy administracyjno-prawne, (pp. 9-25). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Mik, C. (2009). Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne. [Solidarity in the EU Law. Basic Theoretical Issues]. In C. Mik (Ed.), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej (pp. 29-86). Toruń: Dom Organizatora.

Perkowski, M. & Oksztulski, M. (2018). Autism as Disability (from the Lawyer’s Perspective). Białostockie Studia Prawnicze, (23)4, 43-56.

Piskorz-Ryń, A. (2018). Zasada zrównoważonego rozwoju a zadania administracji publicznej wobec osób starszych z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Zagadnienia wybrane [The Principle of Sustainable Development and the Public Administration Tasks regarding the Elderly from the Perspective of the Administrative Law Science. Selected Issues]. Studia nad Rodziną, 46(1), 51-66.

Rauch, S. A., Lanphear, B. P. (2012). Prevention of disability in children: elevating the role of environment. Future Child, 22(1), 193-217.

Sarnecki, P. (2016). Komentarz do art. 5 [Commentary for Article 5 of Polish Constitution]. In L. Garlicki & M. Zubik (Eds.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. vol. I, 2nd edition. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Szałowska-Olejniczak, E. (2015). Zaufanie do państwa i ochrona praw nabytych w kontekście ochrony praw osób niepełnosprawnych (refleksje na tle nowelizacji z dnia 23 października 2013 r. ustawy – Prawo o ruchu drogowym) [Public Trust and the Protection of the Acquired Rights of Disabled Persons (Thoughts Regarding the 23 October 2013 Amendment to the Traffic Rules Act)]. In. M. Kasiński, M. Stahl & K. Wlaźlak (Eds.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym (pp.802-820). Warszawa: Wolters-Kluwer.

Szukalski, P. (2012). Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych [Generational Solidarity. The Dilemma of Intergenerational Relations]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szyrski, M. (2017). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) [The Role of Local Self-Government in Renewable Energy Sources Development]. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wigle, D. T., Arbuckle, T. E., Turnen, M. C., Berube, A., Yang, Q., Liu, S., Kreski, D. (2008). Epidemiologic evidence of relationships between reproductive and child health outcomes and environmental chemical contaminants. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 11(5-6), 373-517.

Downloads

Published

2019-12-31

Issue

Section

Articles

How to Cite

The Legal and Axiological Aspects of Preventing the Causes of Disability in the context of a ‘healthy environment’. (2019). Eastern European Journal of Transnational Relations, 3(2), 29-42. https://doi.org/10.15290/eejtr.2019.03.02.02